Για το σχεδιασμό μιας επιτυχημένης επικοινωνιακής στρατηγικής για μία επιχείρηση πρέπει πάντα να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση στο γενικότερο νομικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο που αυτή δραστηριοποιείται. Απαιτείται λοιπόν συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ξεκινώντας με την μελέτη της εταιρίας σας επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για σας. Συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση σας που αφορούν:

Για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, το γεγονός αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί προβάλλοντας το ως συγκριτικό πλεονέκτημα σε ότι αφορά στην ενσωμάτωση των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας.
Ο τρόπος προσέγγισης και η μορφή επικοινωνίας εξαρτώνται από το αν η επιχείρηση είναι προσωποπαγής, συγκεντρωτικής διαχείρισης, εξελισσόμενη, οικονομικά ανερχόμενη, δεκτική στις τεχνολογικές εξελίξεις, επεκτεινόμενη σε νέες δραστηριότητες, που εμπλουτίζει το μοντέλο διαχείρισης της και επιμορφώνει τους υπαλλήλους και τα στελέχη της.
Οι σύμβουλοι μας γνωρίζοντας τους ανθρώπους της επιχείρησης, των οποίον η γνώμη και οι προτάσεις είναι αποφασιστικής σημασίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν την ήδη υπάρχουσα επικοινωνιακή πολιτική και να προβούν στις κατάλληλες συμβουλευτικές επικοινωνιακές παρεμβάσεις.