Πιστοποιήσεις ISO

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα συστημάτων διαχείρισης, από το σχεδιασμό έως και την πιστοποίησή τους από επιλεγμένο Φορέα. Στόχος είναι τα συστήματα να είναι εύχρηστα και προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες σας, ώστε να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα τους χωρίς να επιβαρύνεστε με χρονοβόρες διαδικασίες.

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 δίνει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου μπορεί να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων (παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο και διανομή τροφίμων, παραγωγή ζωοτροφών, λιανική πώληση, μαζική εστίαση, καθώς επίσης και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, πρόσθετα, κλπ.)

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 για μια επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:
1. Ξεκάθαροι δίαυλοι επικοινωνίας σε όλη το μήκος της τροφικής αλυσίδας.
2. Αναγνώριση της επίδρασης στην ασφάλεια των τροφίμων στην τροφική αλυσίδα.
3. Έλεγχος και μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.
4. Καταδεικνύει συμμόρφωση με εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων.
5. Μείωση των εξόδων μέσω ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης.
6. Ομαλή μετάβαση από την πιστοποίηση με βάση άλλα πρότυπα.
7. Βελτίωση εσωτερικών διεργασιών

Η σειρά του ISO 14000 ενθαρρύνει τους οργανισμούς που θα συμμετέχουν στο να συστηματοποιήσουν και να αναγνωρίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες τους. Ο πυρήνας της σειράς προτύπων είναι το ISO 14001.
Ο κύριος λόγος για την εφαρμογή ενός προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η ανάγκη των εταιρειών να παρέχουν διασφάλιση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Υπάρχουν αρκετά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και, ως φυσική συνέχεια, την πιστοποίηση κατά ISO 14001 όπως:
1. Βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
2. Μείωση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και πόρων
3. Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
4. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διάθεσής τους
5. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών (παραγωγικότητας, αποβλήτων, συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, γραφειοκρατίας).
6. Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης και αύξησης του μεριδίου στην αγορά.

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση ενισχύει την ικανότητά της να παρέχει υπηρεσία που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της και το οποίο να συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας επιχείρησης στοχεύει:
1. Στην εμπιστοσύνη του πελάτη ότι η υπηρεσία που παρασχέθηκε είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές.
2. Στην παράδοση προϊόντων στον πελάτη τα οποία συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί.
3. Στην εφαρμογή μέτρων βελτίωσης με σκοπό την ικανοποίηση των μελλοντικών απαιτήσεων των πελατών της.

Τα κύρια οφέλη της εφαρμογής του διεθνούς αυτού προτύπου είναι:
1. Στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
2. Καλύτερο διαχειριστικό έλεγχο
3. Διαφάνεια στην εφαρμογή των διαδικασιών της επιχείρησης
4. Αξιοπιστία έναντι των πελατών και των προμηθευτών
5. Συνεχής βελτίωση

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα για την διαχείριση ενέργειας, που διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί που το ακολουθούν, έχουν εγκατεστημένες διεργασίες για την ορθή διαχείριση της ενέργειας εντός του οργανισμού.
Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο περιβαλλοντολογικά ευαίσθητες και το κόστος ενέργειας συνεχώς αυξάνεται, η εφαρμογή του μπορεί να αποτελέσει ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για την απόδειξη πως η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ύψιστης σημασίας, στην προσπάθεια για διάσωση των ορυκτών πόρων της γης και τη μείωση του κόστους.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας από έναν οργανισμό μπορεί να του αποφέρει αρκετά οφέλη, όπως:
1. Βελτιστοποίηση χρήσης σχετικών με την ενέργεια περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
2. Μείωση κόστους ενέργειας
3. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
4. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να προσελκύσει περιβαλλοντικά ευαίσθητους πελάτες.

Η αύξηση του επαγγελματικού κινδύνου και κατ’ επέκταση η σημείωση σημαντικού αριθμού ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων συνδέεται με μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως ανθρώπινος πόνος, χαμένες εργατοώρες, υψηλές ασφαλιστικές αποζημιώσεις, καθώς και πολλές άλλες επιπτώσεις. Η πρόληψη και η καταπολέμηση των εργατικών ατυχημάτων είναι, επομένως, προφανής ανάγκη και επείγον κοινωνικό καθήκον.
Το πρότυπο OHSAS 18001, παρουσιάζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους της εργασίας, ώστε ένας οργανισμός να ελέγξει τους κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και να βελτιώσει την απόδοσή της. Δεν προδιαγράφει ειδικά κριτήρια απόδοσης για τους αναγνωρισμένους κινδύνους, ούτε παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης.

Οι απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001 μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε οργανισμό που επιθυμεί να:
1. Καθιερώσει ένα σύστημα ώστε να μειώσει κινδύνους που σχετίζονται με τους εργαζομένους.
2. Εφαρμόσει, διατηρήσει και να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ.
3. Διασφαλίσει εσωτερικά την συμμόρφωση με την δεδηλωμένη πολιτική για την ΥΑΕ.
4. Επιδείξει την συμμόρφωση αυτή και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
5. Επιζητήσει την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ.

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ παρέχει οφέλη για τον πιστοποιημένο Οργανισμό, όπως:
1. Μειωμένοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές.
2. Μείωση του κόστους που σχετίζεται με εργατικά ατυχήματα.
3. Ενίσχυση ηθικού των εργαζομένων και παροχή κινήτρων.
4. Επίδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
5. Μειωμένο κόστος ασφάλισης.
6. Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών.
7. Ενίσχυση ονόματος, φήμης οργανισμού.