Πολιτική ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας «PLAN CONSULTING GR» περιλαμβάνει:

 1. Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με συνέπεια, ταχύτητα, εχεμύθεια και αξιοπιστία

 2. Εστίαση στον πελάτη και στόχευση στη μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του

 3. Συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

 4. Λειτουργία σε οργανωμένο περιβάλλον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001: 2015

 5. Δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ποιότητας τωνπαρεχομένων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της Εταιρείας, παρέχοντας τους κατάλληλους πόρους για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και την συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων της.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει καθορίσει μετρήσιμους στόχους που εξετάζονται ετησίως και έχουν σχεδιαστεί για:

 1. Αύξηση του αριθμού των πελατών

 2. Βελτίωση της ικανοποίησης τους

 3. Βελτίωση της ποιότητας και των διαδικασιών, ώστε να συνάδουν με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους πελάτες και τους ρυθμιστικούς φορείς

 4. Συνεχή εκπαίδευση των ανθρωπίνων πόρων

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, η Εταιρεία ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές:

 1. Κάθε εργαζόμενος της Εταιρείας, είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του, ενημερώνεται για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και διασφαλίζει την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Διαχειριστή.

 2. Ο Διαχειριστής Ποιότητας έχει την εξουσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να διασφαλίσει ότι λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ότι η πολιτική ποιότητας εφαρμόζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015

 3. Η Εταιρεία παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους (εξοπλισμός, υλικά και εκπαίδευση) για την επίτευξη των ποιοτικών στόχων.

 4. Όλες οι δράσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και έχουν αναπτυχθεί βάσει της διαδικασίας προσέγγισης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 5. Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας ελέγχεται ετησίως, τα δε χαρακτηριστικά του ελέγχου αξιολογούνται και χρησιμοποιούνται σε συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της ικανοποίησης και της απόδοσης της εταιρείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και τις πρακτικές μας, εάν έχετε απορίες, ή εάν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα παραπόνων.

  Προσωπικά στοιχεία


  Παρατηρήσεις & σχόλια