Στη νέα εποχή της ψηφιοποίησης και της ταχύρρυθμης αλλαγής σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας, αλλαγές σημειώνονται εξίσου και στις εργασίες που πλαισιώνουν το δημόσιο, τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Οι δημόσιοι διαγωνισμοί πλέον προσαρμόζονται στο νέο φάσμα των εξελίξεων και διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, δηλαδή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων.
 
Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, καθώς οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά με τη μορφή αρχείου pdf, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία. Η ίδια λογική ακολουθείται και για την εκτέλεση των οικονομικών και τεχνικών προσφορών. Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου είναι η απόκτηση της ψηφιακής υπογραφής , προκειμένου να επικυρωθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά.
 
 

Διαδικασία για την κατάθεση δικαιολογητικών

  1. Μελετάμε τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, μελέτη, Ε.Ε.Ε.Σ, Τ.Ε.Υ.Δ.)
  2. Σας συμβουλεύουμε για τυχόν ιδιαιτερότητες
  3. Σας υποδεικνύουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  4. Σας ενισχύουμε στην σύνταξη της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς
  5. Σας βοηθάμε στη συγκέντρωση των εγγράφων – δικαιολογητικών
  6. Συγγράφουμε το κείμενο των υπευθύνων δηλώσεων
  7. Παρακολουθούμε κάθε στάδιο του διαγωνισμού
  8. Ελέγχουμε τα δικαιολογητικά των συνδιαγωνιζομένων για τυχόν πλημμέλειες

Πως αποκτάει κάποιος ψηφιακή υπογραφή;

Αρχικά επιλέγουμε για εσάς την πιο αξιόπιστη συσκευή (usbtoken), στη συνέχεια γίνεται η έκδοση αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών από διαπιστευμένο πάροχο πιστοποίησης και τέλος τα εγκαθιστούμε σε H/Y.
 
Η εκτέλεση ολόκληρης της διαδικασίας συντελείται με τις νομικές συμβουλές και τις κατευθυντήριες γραμμές από το δίκτυο των συνεργατών μας , οι οποίοι παρέχοντας τις δικηγορικές τους υπηρεσίες επεμβαίνουν σε κάθε ασάφεια και αδικία από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.