Περίοδος υποβολής: 18/12/15 έως  16/02/16

Προδημοσίευση του προγράμματος ΟΑΕΔ “Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015- 2016” (ΟΑΕΔ Εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Στο πρόγραµµα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές µονάδες µπορούν να υπαχθούν οι κάθε µορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και ξενοδοχειακές µονάδες, οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα και λειτουργούν εκτός της 1 Για τον έλεγχο του de minimis θα σωρεύονται ενισχύσεις που εντάσσονται στον Καν. 1998/2006 για εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. 2 Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν. 1407/2013 ορίζει ότι: «Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννοµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό νοµικό καθεστώς ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας στην επιχείρηση». 3 περιφέρειας της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης,

Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ, και

Γ) Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόµενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούµενη πενταετία (2010-2014), και συγκεκριµένα την χρονική περίοδο από 1η Νοεµβρίου µέχρι 29η Φεβρουαρίου, εκτός εάν µετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούµενα προγράµµατα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειµερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόµενη λειτουργία τους κατά το προηγούµενο έτος (2014) πριν την 1η Νοεµβρίου. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεµβρίου 2014 και µετά, δεν επιχορηγούνται.

∆) Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης.

Ποιοί δεν υπάγονται στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Α) Στο πρόγραµµα δεν µπορεί να επιχορηγηθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση ή/και ξενοδοχειακή µονάδα για το προσωπικό της, το οποίο πριν την 1η Νοεµβρίου 2015 είχε συνεχόµενη δωδεκάµηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση. 

Β) Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις, που στην εταιρική τους σύνθεση συµµετέχουν εξωχώριες εταιρείες. 

Γ) Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση προηγούµενων κρατικών ενισχύσεων. Είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής µε αναζήτηση αναλογούντος ποσού ή απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης εφόσον προσκοµίσουν ταµειακό παραστατικό πληρωµής δικαιούχου, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν εξοφλήσει ή εξακολουθούν και καταβάλλουν τις τυχόν δόσεις.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Οι ηµέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό των ηµερήσιων επιδοµάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος επιµήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος, Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης είναι ίσο µε το ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας, που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε 6 ηµέρα ασφάλισης του, µε ανώτερο όριο τις 25 ηµέρες ανά µήνα και τις 100 ηµέρες για όλο το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης. Στην περίπτωση που ο επιχορηγούµενος εργαζόµενος (ωφελούµενος) πραγµατοποιήσει περισσότερες από 25 ηµέρες ασφάλισης σε ένα µήνα της επιµήκυνσης, θα καταχωρηθούν στη σχετική αναλυτική κατάσταση των εργαζοµένων µόνο 25 για το µήνα αυτό, χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν στον ίδιο ή στον επόµενο µήνα. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που ο εργαζόµενος δεν είχε συµπληρώσει τον απαιτούµενο για την επιδότηση της ανεργίας του αριθµό ηµεροµισθίων, κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης, τότε ο δικαιούχος (ξενοδοχειακή επιχείρηση) δεν µπορεί να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος για τον συγκεκριµένο υπάλληλο.

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος, µετά τη λήξη της επιµήκυνσης και αφού δεν απασχολείται πλέον στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, δύναται να λάβει τα ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας που δικαιούνταν κατά την έναρξη της επιµήκυνσης µειωµένα κατά τις ηµέρες ασφάλισης που πραγµατοποίησε κατά το χρονικό διάστηµα επιµήκυνσης της λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Η επιδότηση του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης, η οποία µπορεί να επιχορηγηθεί και στην περίπτωση που ο ξενοδοχοϋπάλληλος δεν ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο, µετά τη λήξη της επιµήκυνσης, το δικαίωµα που είχε για επιδότηση κατά την έναρξή της.

Η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση, κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης, µπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του εργαζόµενου, που είτε δεν θα αποδεχθεί να απασχοληθεί σε αυτήν ή θα σταµατήσει για οποιοδήποτε λόγο την εργασία του κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης, µε άνεργο ξενοδοχοϋπάλληλο άλλης ξενοδοχειακής µονάδας της ίδιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή από άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση και να επιχορηγηθεί για αυτόν, εφόσον όµως ο άνεργος ξενοδοχοϋπάλληλος είχε συµπληρώσει τον απαιτούµενο αριθµό ηµερών επιδότησης κατά το χρονικό διάστηµα έναρξης της επιµήκυνσης.

Η αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διενεργεί, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, διοικητικό και επιτόπιο (όπου απαιτείται) έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ή της ξενοδοχειακής µονάδας κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης των εργασιών της και συντάσσει σχετική έκθεση διοικητικού και επιτόπιου (όπου απαιτείται) ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράµµατος, θα προβαίνει σε απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής.

Προϋπολογισμός για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 600.000,00 ευρώ.

Σχετικά αρχεία για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις