Νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη)

Ποιοι υπάγονται.
Ο Νόμος Κατσέλη αφορά φυσικά πρόσωπα (όχι εταιρείες) που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (όχι έμποροι) δηλ. μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και έμποροι οι οποίοι διέκοψαν την εμπορία τους.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται.
Στεγαστικά, καταναλωτικά, επαγγελματικά δάνεια, επιταγές, συναλλαγματικές, χρέη προς ιδιώτες, μισθωτικές και εργατικές διαφορές, αποζημιώσεις από δικαστική απόφαση , οφειλές προς Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε., ΕΥΔΑΠ, επιδοτούμενα δάνεια, πυρόπληκτα ή σεισμόπληκτα κ.λπ.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται.
Ο Νόμος Κατσέλη αφορά οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο πριν από την κατάθεση έτος. Οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία από δόλο. Απαιτήσεις του δημοσίου από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη. Αλλά και τέλη προς Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ. και εισφορές προς ασφαλιστικά ταμεία.

Τι αποφασίζει το δικαστήριο.
Το δικαστήριο, αφού εξετάσει εάν ο οφειλέτης έχει τις προϋποθέσεις για υπαγωγή του στο Νόμο και αφού λάβει υπόψη το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, διατάσει την προστασία της πρώτης κατοικίας του και την απαλλαγή του από μεγάλο μέρος των χρεών του, υποχρεώνοντάς τον όμως να εξοφλήσει χρέη έως το 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας για το πολύ είκοσι έτη. Σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων περιουσιακών στοιχείων, αυτά ρευστοποιούνται. Αν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία, τότε η χρονική περίοδος εξόφλησης ορίζονται τα τέσσερα έτη. Ειδική μέριμνα λαμβάνει ο Νόμος για περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, και σοβαρών προβλημάτων υγείας, τα οποία κρίνονται κατά περίπτωση. Η εταιρείας μας εξειδικεύεται στον παραπάνω Ν.3869/2010 και έχει ήδη πολλές δικαστικές αποφάσεις πελατών της που έχουν δικαιωθεί.

Δικαιολογητικά για την ένταξη στο Νόμο Κατσέλη
1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Ε1 των 2014, 2013 και 2012
3. Ε9 του 2015 και τροποποιήσεις αυτού.
4. ΕΤΑΚ του 2012 και 2013
5. Αναλυτική κατάσταση χρεών ανά πιστωτικό ίδρυμα κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και την αντιστοιχεία του 10% των τελευταίων ενήμερων δόσεων.
6. Βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μήνα του οφειλέτη και της συζύγου του ή τελευταίο τρίμηνο σύνταξης.
7. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας (οφειλέτης + σύζυγος)
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας βαρών και μη διεκδικήσεων για όλα τα ακίνητα απο το υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό φύλλο σε περίπτωση κτηματολογίου.
10. Δικαιολογητικά ασθενείας ή αναπηρίας, σε περίπτωση που υπάρχουν.
11. Τελευταίο εκκαθαριστικό.

Περισσότερα για το νόμο