Μεγάλο μέρος δανειοληπτών με την υπογραφή της σύμβασης των δανείων τους, παραχώρησαν το δικαίωμα στην πιστώτρια Τράπεζα να παρακρατεί το ποσό της δόσης από τη μηνιαία μισθοδοσία τους. Στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ο αιτών δικαιούται να υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής από το Δικαστήριο για λήψη προληπτικών μέτρων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 781 ΚΠολΔ για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής στην εκούσια δικαιοδοσία, που θα απαγορεύει στην πιστώτρια τράπεζα να παρακρατά τη μηνιαία δόση για την εξόφληση του δανείου που έχει χορηγήσει από τη μισθοδοσία του δανειολήπτη (Άρση παρακράτησης μισθοδοσίας).

Η εταιρεία μας νόμιμα, δια του δικηγόρου της, αναλαμβάνει την άρση παρακράτησης μισθοδοσίας του οφειλέτη.

Διαβάστε περισσότερα