Περίοδος υποβολής: Από 24/04/2023

Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 594 ευρώ μηνιαία.

Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 6 μήνες.

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση απασχόλησης & εργοδοτικών εισφορών / Κατάρτιση ΠροσωπικούΠρόσκληση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Δικαιούχοι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι: Εγγεγραμμένοι ανέργοι έως 29 ετών

Περιγραφή προγράμματος

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες. Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών.