Περίοδος υποβολής: Από 3/6/2022 (έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού)

Ύψος χρηματοδότησης: έως 5.460 ευρώ με 100% επιδότηση

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση απασχόλησης-εργοδοτικών εισφορών / Κατάρτιση ΠροσωπικούΠρόσκληση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται: Ιδιωτικές επιχειρήσεις – Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) – Επιχειρήσεις φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει – Επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών για χρονικό διάστημα 7 μηνών. Οι 10.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής: Περιφέρεια Αττικής: 6.500 θέσεις Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 3.500 θέσεις​