Περίοδος υποβολής: Από 22/3/2023

Ύψος χρηματοδότησης: Aπό 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ με 40% έως 50% επιδότηση

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση – Πρόσκληση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Περιγραφή προγράμματος

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.​​​​​

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι ότι θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 3. Να έχουν 3 ​τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Τι χρηματοδοτείται

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη Δράση 1 – Πράσινος μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν σε:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα και εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)
 3. Εξοπλισμός (Green)
 4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών
 5. Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας, branding
 6. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 8. Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
 9. Μεταφορικά μέσα (Green​). Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 11. Έμμεσες δαπάνες