Περίοδος υποβολής: Από 7/12/2022

Ύψος επιχορήγησης: Ανέρχεται σε 762 ευρώ μηνιαία.

Διάρκεια επιχορήγησης: Ορίζεται σε 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 6 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.

Είδος ενίσχυσης: Επιδότηση απασχόλησης & εργοδοτικών εισφορών / Κατάρτιση ΠροσωπικούΠρόσκληση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Δικαιούχοι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι: Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω

Περιγραφή προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου