Η δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000€ και μέγιστο τα 40.000€.

Δικαιούχοι της Δράσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όλων των νομικών μορφών που λειτουργούν στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:

  • Να δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
  • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
  • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
  • Κατά το 2019 να έχουν έξοδα τουλάχιστον  10.000€ και αφορούν Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης, Α’ Ύλες, Παροχή Υπηρεσιών, Ενοίκια , Παροχές σε εργαζομένους , Λειτουργικά Έξοδα

Διάρκεια υλοποίησης έργων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Ημερομηνίες Υποβολής

Έναρξη υποβολής προτάσεων : 13/10/2020

Λήξη υποβολής προτάσεων : 3/11/2020